Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego (wg PN-ISO 13730:1999 ze zm. z 2004 r.) w mięsie i przetworach mięsnych wyrażonego jako pięciotlenek fosforu wykonywane jest metodą spektrofotometrii UV-VIS  z dodatkiem wanadomolibdenianu amonu jako odczynnika barwiącego, po uprzednim spopieleniu próbki.

Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego w pozostałych produktach spożywczych (z wyjątkiem olejów i tłuszczów) wykonywane jest metodą spektrofotometrii UV-VIS  z dodatkiem wanadomolibdenianu amonu jako odczynnika barwiącego, po uprzednim spopieleniu próbki (procedura badawcza MCMiAŻ/PB-06).

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl