Cel zajęć: zapoznanie studentów z kolejnymi etapami tworzenia projektu technologicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod projektowania oraz aktualnie obowiązujących przepisów

Tematyka zajęć: struktura przestrzenna i funkcjonalna zakładów żywienia zbiorowego, opracowania architektoniczno-budowlane i budowlano-instalacyjne, wymogi sanitarno-higieniczne; działy i pomieszczenia zakładów gastronomicznych, organizacja procesu produkcyjnego na poszczególnych działach produkcyjnych, wyposażenie i ciągi technologiczne; dobór maszyn i urządzeń; wyposażenie i warunki składowania surowców w pomieszczeniach magazynowych; wybrane instalacje w zakładzie żywienia zbiorowego.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl