Cel zajęć: zapoznanie studentów z podstawowymi prawami chemicznymi i zastosowaniem ich do obliczeń

Tematyka zajęć: podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, wzory sumaryczne związków; układanie równań reakcji chemicznych - typy reakcji chemicznych, dobieranie współczynników w reakcjach chemicznych; stężenia roztworów – procentowe, molowe, przeliczanie stężeń; równowagi jonowe w wodnych roztworach elektrolitów – pH, roztwory buforowe; stechiometria - obliczanie wzorów chemicznych na podstawie składu ilościowego związków, obliczenia na podstawie równań reakcji chemicznych, utlenianie i redukcja – równania reakcji typu red-ox.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl