Chemiczna analiza instrumentalna

Cel zajęć: zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznym wykorzystaniem metod instrumentalnych stosowanych w analizie substancji chemicznych oraz zasadami konstrukcji aparatury

Tematyka zajęć: wprowadzenie do analizy instrumentalnej, proces analityczny, kalibracja; spektroskopia UV-VIS i spektrofluorymetria – teoretyczne podstawy analizy ilościowej, budowa aparatury; metody chromatograficzne – aparatura, parametry analizy, zastosowania, chromatografia cieczowa (chromatografia jonowymienna oraz wysokociśnieniowa RP-HPLC), chromatografia gazowa; elektrochemia – podstawy, potencjał elektrody, SEM; metody elektroforetyczne – zasada metody, budowa aparatury (elektroforeza kapilarna, elektroforeza w żelach poliakrylamidowych); spektrometria masowa – rodzaje jonizacji i detekcji, widma masowe, zastosowania; atomowa spektroskopia absorpcyjna – podstawy teoretyczne, metody mineralizacji i atomizacji próbek.

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl