Chemiczna analiza instrumentalna/

Nowoczesne metody analizy instrumentalnej

 

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin kursów

Wykaz zagadnień do samodzielnego opracowania przed ćwiczeniami laboratoryjnymi

Przepisy BHP obowiązujące w laboratoriach MCM.

Wzór sprawozdania


UWAGI:

Przypominamy o dostarczaniu sprawozdań w terminie -  niedostarczenie sprawozdania na następnych ćwiczeniach skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczenia [zgodnie z regulaminem kursu].

Poprawy sprawozdań - po przygotowaniu poprawionej wersji sprawozdania, należy dostarczyć prowadzącemu oba sprawozdania, tzn. starą wersję oraz poprawioną. Poprawa sprawozdania bez starej wersji nie będzie oceniana!

Prosimy o umieszczanie na sprawozdaniach i kolokwiach - oprócz numeru grupy - także nazwy specjalności/kierunku, tj. TŻ, ŻCz, BiB, JiBZ, TW. Prace bez stosownej informacji nie będą czytane przez prowadzących.

Sprawozdania wymięte, potargane oraz poplamione nie będą przyjmowane przez prowadzących ćwiczenia.


 

Semestr zimowy 2017/2018

Harmonogramy ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania:

TŻ/ŻCz.pdf

JiBŻ.pdf


Instrukcje do ćwiczeń:

Ćwiczenie "0". (dla JiBŻ). Podstawy spektrofotometrii UV-VIS

Ćwiczenie 1. Spektrofotometryczna analiza ilościowa

Ćwiczenie 2. Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas. UWAGA! Zmiana terminu zajęć dla grup ŻCz 2 i TŻ 6. Ćwiczenia odbędą się w następujących terminach: ŻCz 2 - 24.X, godz. 9.00-11.15; TŻ 6 - 25.X, 8.15-10.30.

Ćwiczenie 3. Chromatografia cieczowa HPLC

Ćwiczenie 4. Atomowa spektrometria absorpcyjna

Ćwiczenie 5. Elektroforeza kapilarna (CE)

Ćwiczenie 6. Elektroforeza SDS-PAGE

Obowiązujący materiał teoretyczny do SDS-PAGE .doc

 

UWAGA! Materiały objęte są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (także w formie elektronicznej) zamieszczonych materiałów dydaktycznych jest zabronione. Materiały przeznaczone są jedynie do użytku indywidualnego studentów uczestniczących w zajęciach.

Informujemy, iż pozycje literaturowe podawane w instrukcjach do ćwiczeń są dostępne m.in. w Bibiotece Głównej UR, Czytelni WTŻ oraz bibliotekach innych krakowskich uczelni wyższych. Zachęcamy do korzystania z ww. zbiorów bibliotecznych!  

 

Arkusze ocen:

ŻCz

JiBŻ

Poprawa ocen niedostatecznych z kolokwium ze spektrofotometrii UV-VIS odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach.

 

Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania 

 

Instrukcje do ćwiczeń:

Instrukcje do ćwiczeń z chromatografii jonowymiennej do pobrania .pdf

Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności

Oznaczanie zawartości fosforu w próbkach środowiskowych

 

 

Systemy zarządzania jakością w laboratoriach...

Wykłady będą odbywały się od dnia 7 listopada 2017 w godz. 15:15 - 17:30 w sali 0.111.

Instrukcja do pobrania .pdf

Walidacja .doc

 

Doświadczalnictwo...

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

Instrukcja walidacji metod analitycznych do pobrania .doc


Alergeny w żywności - semestr zimowy 2017

Wykłady będą odbywały się od dnia 6 listopada 2017 o godz. 15:45 w sali 0.111.

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

 

 

Higiena produkcji potraw dietetycznych/

Wybrane aspekty higieny i bezpieczeństwa żywności

Ćw.1. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń powstających podczas obróbki termicznej żywności

Ćw.2. Wykrywanie śladów żelaza z naczyń

Ćw.3. Oznaczanie zawartości fosforu i NaCl w produktach wysokoprzetworzonych

Ćw. 4. Analiza składu aminokwasowego odżywek dla sportowców

Ćw. 5. Oznaczanie pirydoksyny w suplementach diety

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl