Chemiczna analiza instrumentalna/

Nowoczesne metody analizy instrumentalnej

 

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin kursów

Wykaz zagadnień do samodzielnego opracowania przed ćwiczeniami laboratoryjnymi

Przepisy BHP obowiązujące w laboratoriach MCM.

Wzór sprawozdania


UWAGI:

Przypominamy o dostarczaniu sprawozdań w terminie -  niedostarczenie sprawozdania na następnych ćwiczeniach skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczenia [zgodnie z regulaminem kursu].

Poprawy sprawozdań - po przygotowaniu poprawionej wersji sprawozdania, należy dostarczyć prowadzącemu oba sprawozdania, tzn. starą wersję oraz poprawioną. Poprawa sprawozdania bez starej wersji nie będzie oceniana!

Prosimy o umieszczanie na sprawozdaniach i kolokwiach - oprócz numeru grupy - także nazwy specjalności/kierunku, tj. TŻ, ŻCz, BiB, JiBZ, TW. Prace bez stosownej informacji nie będą czytane przez prowadzących.

Sprawozdania wymięte, potargane oraz poplamione nie będą przyjmowane przez prowadzących ćwiczenia.

Sprawozdania do poprawy są do odebrania podczas ćwiczeń u prowadzącego aktualne ćwiczenia, poprawione sprawozdania należy dostarczyć na następne ćwiczenia, również prowadzącemu.


Semestr zimowy 2017/2018

Harmonogramy ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania:

TŻ/ŻCz.pdf

JiBŻ.pdf


Instrukcje do ćwiczeń:

Ćwiczenie "0". (dla JiBŻ). Podstawy spektrofotometrii UV-VIS

Ćwiczenie 1. Spektrofotometryczna analiza ilościowa

Ćwiczenie 2. Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

Ćwiczenie 3. Chromatografia cieczowa HPLC

Ćwiczenie 4. Atomowa spektrometria absorpcyjna

Ćwiczenie 5. UWAGA! Zmiana tematu ćwiczenia, obowiązująca instrukcja do pobrania .pdf

                 Obowiązujący materiał teoretyczny: analiza ilościowa metodą dodatku wzorca.

Ćwiczenie 6. Elektroforeza SDS-PAGE

Obowiązujący materiał teoretyczny do SDS-PAGE .doc

 

UWAGA! Materiały objęte są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (także w formie elektronicznej) zamieszczonych materiałów dydaktycznych jest zabronione. Materiały przeznaczone są jedynie do użytku indywidualnego studentów uczestniczących w zajęciach.

Informujemy, iż pozycje literaturowe podawane w instrukcjach do ćwiczeń są dostępne m.in. w Bibiotece Głównej UR, Czytelni WTŻ oraz bibliotekach innych krakowskich uczelni wyższych. Zachęcamy do korzystania z ww. zbiorów bibliotecznych!  

 

Arkusze ocen (aktualizacja 20.11.2017 r.):

ŻCz


JiBŻ

Poprawa ocen niedostatecznych z kolokwium ze spektrofotometrii UV-VIS odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach.

Sprawozdania do poprawy z GC-MS będą do odebrania u prowadzącej ćwiczenie, w następujących terminach:

  • czwartek, godz. 9.30-12.30, lab. 1.108
  • piątek, godz. 12.00-14.00, lab. 1.108

Proszę o odbieranie sprawozdań dla całych grup!

 


Standaryzacja, monitoring i atestacja żywności

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych do pobrania

 

Instrukcje do ćwiczeń:

Instrukcje do ćwiczeń z chromatografii jonowymiennej do pobrania .pdf

Terminy ćwiczeń: 8 - 10 stycznia 2018, 15 -17 stycznia 2018.

 

 

Systemy zarządzania jakością w laboratoriach...

Instrukcja do pobrania .pdf

Walidacja .doc

 

Doświadczalnictwo...

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

Instrukcja walidacji metod analitycznych do pobrania .doc


Alergeny w żywności - semestr zimowy 2017

Instrukcja do ćwiczeń do pobrania .doc

 

 

Higiena produkcji potraw dietetycznych/

Wybrane aspekty higieny i bezpieczeństwa żywności

Ćw. 4. Analiza składu aminokwasowego odżywek dla sportowców

Ćw. 5. Oznaczanie pirydoksyny w suplementach diety

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl