Analizy podstawowe

Zawartość suchej masy (wilgotności) wyrażana jako ubytek masy podczas suszenia oznaczana jest metodami znormalizowanymi według Polskiej Normy lub AOAC (Association of Analytical Communities).

Zawartość popiołu oznaczana jest metodą mineralizacji na sucho poprzez spopielanie produktu w piecu muflowym metodmi znormalizowanymi według Polskiej Normy lub AOAC.

Zawartość azotu oznaczana jest metodą Dumasa [analizator LECO TruSpec N]. Zawartość białka wyznaczana jest poprzez pomnożenie ilości oznaczonego azotu przez odpowiedni dla danego produktu współczynnik przeliczeniowy (procedura badawcza MCMiAŻ/PB-02).

Ekstrakcja tłuszczu wykonywana jest z wykorzystaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym (procedura badawcza MCMiAŻ/PB-04).

Zawartość tłuszczu oznaczana jest metodą ekstrakcji dichlorometanem w aparacie Soxhleta (procedura badawcza MCMiAŻ/PB-05).

 

 

 

 Podobne strony

Małopolskie Centrum
Monitoringu Żywności


Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 122
30-149 Kraków
tel./fax 12 662 48 25

mcmiaz@ar.krakow.pl
www.mcm.ar.krakow.pl